ഒരു ചെറിയ കവിത

      No Comments on ഒരു ചെറിയ കവിത

ഒരു ചെറിയ കവിത


പറയാനായി പറഞ്ഞതൊന്നും
പറയേണ്ടതിലിനി

ഓർമ്മിക്കാൻ തന്നതെല്ലാം ഓർമയായി മാറിയ നേരം

ഓർമിക്കാതിരിക്കാനായ് മറക്കുവാൻ പഠിക്കേണം

ഹൃദയത്തിൻ തുടിപ്പോന്നു നിലയ്ക്കുന്ന നേരത്തും

നാളെയീ വഴികളിൽ ജീവിതം നീട്ടുന്ന പൊൻതാളുകൾ വായിക്കുവാനായ്

പ്രതീക്ഷകൾ ഇല്ലാതെ കാത്തിരിപ്പൂ നാളെയുടെ നന്മയ്ക്കായി

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *