ഒരു നിശാ ശബ്ദം

      No Comments on ഒരു നിശാ ശബ്ദം

ഒരു നിശാ ശബ്ദം

ഈ നിശാ വേളയിൽ മേഘമേ
മഴയായി പൊഴിയുവതെന്തിനെന്നോർത്തു ഞാൻ

പൊഴുയുന്ന മഴ തൻ ശബ്ദമായി നീ എന്റെ അരികിലിരിക്കാനായ് എത്തിയതാകുമോ

അറിയില്ല എന്നാലും തനിച്ചിരിക്കാനെന്നെ അനുവദിക്കാതെ നീ കൂട്ടിരിക്കുന്നു

വിളിക്കാതെ വന്നൊരു അഥിതി നീ എന്നാലും മനസ്സിൽ നീ മഴവില്ലിൻ വർണം നിറയ്ക്കുന്നു

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *